UCHWAŁA Nr 173/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.w sprawie zwołania XXIX Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej


Na podstawie art.23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XXIX Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 15 maja 2010 r.o godz. 10.00 w Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Aleje Racławickie 1, w celu podjęcia uchwał, wynikających z art. 24 pkt 5 lit. b) oraz
pkt 9 wyżej powołanej ustawy tj.:
-w sprawie regulaminu i trybu działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej
- w sprawie wykazu funkcji w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane

§ 2

Program Zjazdu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek