UCHWAŁA Nr 176/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
 

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708) uchwala się co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza regulamin działania Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek