UCHWAŁA Nr 180/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
 

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy ZOZ
i Prywatnie Praktykujących
Okręgowej Rady Lekarskiej w LublinieNa podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz.1708) oraz w związku z uchwałą Nr 98/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji problemowych oraz wyboru przewodniaczących tych Komisji, uchwala się co następuje:

§1
W uchwale nr 155/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących uzupełnia się jej skład j.n.:

Janusz Kleinrok


§2
Uchwała wchodzi z w życie dniem podjęcia.
 
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek