UCHWAŁA Nr 192/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie wynagradzania osób funkcyjnych
Lubelskiej Izby Lekarskiej


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708) oraz uchwały Nr 3/2010/6/R XXIX Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Delegatów
Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie wykazu funkcji w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane uchwala się, co następuje :


§1

W związku z obowiązkiem wykonywania stałych czynności na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej
w ramach pełnionych funkcji i ponoszenia z tego tytułu wydatków oraz utraty zarobków za pracę zawodową w czasie obowiązków samorządowych - Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie
postanawia przyznać od dnia 1 lipca 2010 r. ryczałt miesięczny w sposób następujący :
  1. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej - 5 000 zł brutto
  2. Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej - po 40% kwoty z p. 1
  3. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej - 45% kwoty z p. 1
  4. Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej - 45% kwoty z p. 1
  5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - 40% kwoty z p. 1
  6. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego - 20% kwoty z p. 1
§2

Traci moc uchwała Nr 457/2006/5/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia ryczałtowego.

§3

Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §1 nastepuje pod koniec każdego miesiąca
i nie wymaga rozliczenia ani udokumentowania wydatków i utraconych zarobków.

§4

Uchwała wchodzi z w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek