UCHWAŁA Nr 193/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru firmy remontującej dach w budynku
Lubelskiej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708) uchwala się, co następuje:

§1

  1. W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej, Okręgowa Rada Lekarska po rozpatrzeniu złożonych ofert w zakresie przeprowadzenia remontu dachu w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie, ul. Chmielna 4 postanowiła o wyborze firmy VDS Tomasz Sobich 21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 7, za kwotę 150 000,00 zł + VAT.

  2. Rada upoważnia Prezydium do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych w zakresie związanym z przedmiotem wybranej oferty.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek