UCHWAŁA Nr 519/2010/6/R
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie opłacania składki członkowskiej
 

Na podstawie §3 ust.1 Uchwały Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz Uchwały Nr 100/2010/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie uchwala się, co następuje:


§1


Zwalnia się z obowiązku opłacania miesiecznej składki członkowkiej lek.med Danutę Tokarzewską zarejestrowaną w rejestrze bezrobotnych urzędu pracy, będącą członkiem Lubelskiej Izby Lekarskiej, posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza o numerze 4895816.

§2

Zwolnienie obowiązuje od 01.06.20010 r.

§3

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek