UCHWAŁA Nr 523/2010/6/R
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2010 r.w sprawie opłacania składki członkowskiej
 


Na podstawie § 4 w zw. z § 2 Uchwały Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz Uchwały Nr 100/2010/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie uchwala się, co następuje:

§1


Zwalnia sie z obowiązku opłacania miesięcznej składki członkowskiej
lek. Barbarę Bogdanowicz, który jest emerytem, będącym członkiem Lubelskiej Izby Lekarskiej, posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza o numerze 9736537.

§2
Zwolnienie obowiązuje od czerwca 2010r.

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek