UCHWAŁA Nr 1399/2010/6/R
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie
z dnia 9 listopada 2010 r.


w sprawie opłacania składki członkowskiej
 


Na podstawie § 4 w zw. z § 2 Uchwały Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz Uchwały Nr 100/2010/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie uchwala się, co następuje:

§1


Zwalnia sie z obowiązku opłacania miesięcznej składki członkowskiej
lek. med. Ewę Kędrę - Załogę, która jest emerytem, będącym członkiem Lubelskiej Izby Lekarskiej, posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza o numerze 1283805 z powodu zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony.

§2
Zwolnienie obowiązuje od października 2010 r.

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek