UCHWAŁA Nr199 /2011/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu
Lubelskiej Izby Lekarskiej "MEDICUS"
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708) uchwala się, co następuje:

§1

  1. Okręgowa Rada Lekarska po rozpatrzeniu złożonych ofert na przygotowanie do druku i druk 7 egzemplarzy biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej "Medicus" w roku 2011 postanowiła o wyborze firmy: "Studio R-ka" Radosław Hałasa, 20-612 Lublin, ul.Wacława Lasockiego 15.

  2. Rada upoważnia Prezydium do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych w zakresie związanym z przedmiotem wybranej oferty.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek