UCHWAŁA Nr 200/2011/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 484/2007/5/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 21marca 2007r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2002/IV Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19 września 2001r. oraz regulaminu funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 32/2002/IV Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 listopada 2002 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się co następuje:

§1
Postanowienie § 1 ust. 1 uchwały Nr 484/2007/5/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 21 marca 2007r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2002/IV Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19 września 2001r. oraz regulaminu funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 32/2002/IV Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 listopada 2002 r. otrzymuje brzmienie:
„Kapitułę Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej, powołaną uchwałą nr 100/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19 września 2001r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej stanowią: Prezesi Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie I, II, III i IV kadencji oraz z urzędu Prezes aktualnie pełniący funkcję, na okres swojej kadencji. Status Członka Kapituły przysługiwać będzie każdemu nowowybranemu Prezesowi od chwili uprawomocnienia się jego wyboru, a wygasać będzie z chwilą uprawomocnienia się wyboru kolejnego Prezesa”

§2
Postanowienie § 2 ust. 1 regulaminu funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 32/2002/IV.ORL z dnia 20 listopada 2002r. z późń. zm. otrzymuje brzmienie:
„Kapitułę Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej, powołaną uchwałą nr 100/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19 września 2001r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej stanowią: Prezesi Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie I, II, III i IV kadencji oraz z urzędu Prezes aktualnie pełniący funkcję, na okres swojej kadencji. Status Członka Kapituły przysługiwać będzie każdemu nowowybranemu Prezesowi od chwili uprawomocnienia się jego wyboru, a wygasać będzie z chwilą uprawomocnienia się wyboru kolejnego Prezesa”.

§3
Uchwala się jednolity tekst regulaminu funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4
Uchyla się regulamin funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 32/2002/IV ORL z dnia 20 listopada 2002r. z późń.zm.

§5
Pozostałe postanowienia uchwały Nr Nr 484/2007/5/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 21 marca 2007r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2002/IV Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19 września 2001r. oraz regulaminu funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 32/2002/IV Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 listopada 2002 r pozostają bez zmian.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                     Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura                                     lek. Janusz Spustek