UCHWAŁA Nr 9/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 26 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2011

 

Na podstawie art. 24 pkt 2) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy (Biuletyn nr 3/2003 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1
XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwala budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w którym zawarte są planowane przychody ogółem na kwotę 4.039.000,00 zł, planowane koszty na kwotę 4.028.050,00 zł.


§2

Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską do ewentualnego przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków finansowych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu

dokumenty finansowe (pdf)