UCHWAŁA Nr 1/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 26 marca 2011 r.


w sprawie przyjęcia porządku obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, Poz. 1708) uchwala się, co następuje:


§ 1


XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej przyjmuje porządek obrad, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu


-- załącznik --


PORZĄDEK OBRAD


1. Otwarcie Zjazdu - godz. 10.00
2. Powitanie Gości
3. Wystąpienie Gości
4. Wręczenie Lauru Medycznego

PRZERWA

5. Wybór Prezydium Zjazdu (przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarzy Zjazdu – delegatura Zamość)
6. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu (uchwała)
7. Wybór komisji zjazdowych:
a/ komisja mandatowa
b/ komisja wniosków i uchwał
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowej
9. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej - Prezes
9a. Utworzenie funduszu pomocowego i funduszu rezerwowego - podjęcie uchwały
10. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2010 - Skarbnik
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORL Lubelskiej Izby Lekarskiej za 2010 rok i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej (dyskusja, podjęcie uchwały)
12. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego
13. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
14.Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej (dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań)
15. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2011
16. Uchwalenie budżetu na rok 2011 (dyskusja i podjęcie uchwały)

PRZERWA OBIADOWA (OKOŁO 13.00)


17. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do komisji wniosków i uchwał
18. Przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków załączonych projektów

Zakończenie obrad