UCHWAŁA Nr 3/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 26 marca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej
za rok 2010 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
 

 

Na podstawie art.24 pkt 4 w związku z art. 29 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej postanawia :


§1

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2010, na które składa się:

a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 11.336.144,29 zł,
b) rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami
w kwocie 702.411,78 zł

2. podzielić nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 702.411,78 zł w następujący sposób:

- na Fundusz Pomocowy 120.000,00 zł
- na Fundusz Rezerwowy 400.000,00 zł
- na Fundusz Statutowy 182.411,78 zł

§ 2

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

dokumenty finansowe (pdf)