UCHWAŁA Nr 4/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów
Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 26 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie za rok 2010Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz.1708) uchwala się, co następuje:

§1


XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności za rok 2010.

§ 2


Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu