UCHWAŁA Nr 1904/2011/6/R
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie
z dnia 15 marca 2011 r.


w sprawie upoważnienia osoby do udostępnienia danych z okręgowego rejestru lekarzy


na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1708) oraz w związku z uchwałą Nr 100/2010/6/R ORL w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Lublinie do działania w imieniu ORL w Lublinie oraz § 25 ust. 5 uchwały nr 30 /10/VI NRL z dnia 3 września 2010r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów ( Biuletyn NRL z 2010r. Nr 7 (130)Rok XXI) uchwala się, co następuje:


§ 1


1.Upoważnia się Pana Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie Leszka Buka
w okresie trwania VI Kadencji do udostępnienia danych z okręgowego rejestu lekarzy podmiotom i organom, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek