UCHWAŁA Nr 10/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 26 marca 2011 r.

w sprawie  zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do umieszczenia na stronie internetowej informacji o przebiegu posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej wraz z listą obecności członków

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), uchwala się, co następuje:

§1

Zjazd zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Lublinie do umieszczenia na stronie internetowej informacji o przebiegu posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej wraz z listą obecności członków§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu