UCHWAŁA Nr 11/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 26 marca 2011 r.

w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej do przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Socjalno-Bytowej na forum Zjazdu  

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), uchwala się, co następuje:

§1

Zjazd Okręgowy zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską do przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Socjalno-Bytowej na forum Zjazdu dotyczącego:

  • liczby posiedzeń,

  • liczby udzielonych zapomóg i pożyczek,

  • liczby negatywnie rozstrzygniętych wniosków.§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu