UCHWAŁA Nr 267/2013/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej

Okręgowej Rady Lekarskiej w LublinieNa podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr.219, poz. 1708 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§1

W Regulaminie Komisji Socjalno - Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 237/2012/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie oraz ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu wprowadza się następujące zmiany:


- W rozdziale III zatytułowanym "Fundusz Pomocowy":

w § 6 ust. 3 – dotychczasową kwotę 1500 zł brutto zastępuję się kwotą 1600,00 zł brutto.

§ 2

Pozostałe postanowienia regulaminu Komisji Socjalno - Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek