UCHWAŁA Nr 1216/2005/4/PP
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie skreślenia z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
w miejscu wezwania


Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt. 5, w związku z art. 52a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2002 r. nr 21 poz. 204, zm. Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 691, zm. Dz.U. z 2001 r. nr 126 poz. 1382, zm. Dz.U. z 2002 r. nr 152 poz. 1266, zm. Dz.U. z 2003 r. nr 90 poz. 845, zm. Dz.U. z 2002 r. nr 153 poz. 1271, zm. Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 691, zm. Dz.U. z 2003 r. nr 90 poz. 845, zm. Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 882, zm. Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 885, zm. Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1808) w związku z uchwałą Nr 2/2001/IV ORL w Lublinie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do podejmowania decyzji dotyczących prawa wykonywania zawodu lekarza i praktyk prywatnych uchwala się co następuje:

§1
Skreśla się z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich - praktykę lekarską nr 589918395330 prowadzoną przez lekarza
Pana OMELYAN KVARTSYANYY
posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza o numerze 8395330, członka Lubelskiej Izby Lekarskiej
- w związku ze złożeniem oświadczenia o zaprzestaniu działalności obiętej wpisem.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i nie wymaga uzasadnienia bowiem w całości został uwzględniony wniosek.
§3
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem ORL Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały wnioskodawcy.