UCHWAŁA Nr 2/2014
Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Delegatów Lubelskiej Izby lekarskiej
z dnia 15 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2013 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 
 

Na podstawie art.24 pkt 4 w związku z art. 29 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej postanawia :

§1

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się:

a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.453.481,19 zł
b) rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami
w kwocie 309.993,16 zł

2. przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 309.993,16 zł na fundusz własny.

§ 2
 
XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 
 
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Zjazdu

Janusz Dubejko

 

Zastępca Przewodniczącego

Franciszka Barwińska-Altmajer

 

Zastępca Przewodniczącego

Marcin Cabaj

 

Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Lewkowicz

Sekretarz Zjazdu

Grażyna Skibińska-Kawiak

 

Sekretarz Zjazdu

Anna Ryss

 

Sekretarz Zjazdu

Anna Hemerling

 
Załącznik - materiały finansowe (pdf)