UCHWAŁA Nr 5/2001/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie używania telefonów komórkowych w pracy na rzecz samorządu lekarskiego


Na podstawie Art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich ( (Dz.U. Nr 30 poz. 158 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Lubelska Izba Lekarska przekazuje do używania telefony komórkowe oraz przyznaje ryczałty miesięczne za ich używanie osobom pełniącym następujące funkcje:
1. Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
2. Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
3. Skarbnik i Z-ca Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej
4. Sekretarz i Z-ca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
5. Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
7. Prezes Sądu Lekarskiego
8. Przewodniczący Delegatur LIL

§2
Okręgowa Rada Lekarska upoważnia Prezydium do podjęcia decyzji w sprawach:
1. Określenia dla osób wykonujących funkcje określonee w §1 wysokości ryczałtu w zależności od potrzeb do kwoty 450 zł miesięcznie.
2. Przyznanie ryczałtu o którym mowa w punkcie 1 niektórym pracownikom biura Lubelskiej Izby Lekarskiej lub innym osobom wykonującym określone czynności na rzecz samorządu lekarskiego.

§3
Uchyla się uchwałę Nr 34/98/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 14.10.1998 r. w sprawie zakupu telefonów komórkowych.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.

/podpisy/