UCHWAŁA Nr 6/2001/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 32/98/III w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży i innych świadczeń dla osób delegowanych do wykonywania czynności na rzecz Izby Lekarskiej


Na podstawie Art. 25 i Art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158, zm. z 1990 r. Nr 20 poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz . 152 i z 1998 r, Nr 106 poz. 668) uchwala się co następuje:

§1
Paragraf 5 ust. 2 uchwały Nr 32/98/III ORL z dnia 14 października 1998 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży i innych świadczeń dla osób delegowanych do wykonywania czynności na rzecz Izby Lekarskiej otrzymuje brzmienie: "2. Dieta wynosi 150 zł za dobę delegowania".

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

/podpisy/