UCHWAŁA Nr 7/2001/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie w sprawie powołania Komisji i Zespołów problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych komisji


Na podstawie Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 158 z 1990r., Nr 20 poz. 120 z 1996 r., Nr 106 poz. 496 z 1997 r. Nr 28 poz. 152) oraz § 34 uchwały Nr 17/90/I naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie powołuje następujące komisje i zespoły problemowe:
1. Komisja kształcenia medycznego
2. Komisja socjalno-bytowa
3. Komisja etyki
4. Komisja ds. konkursów
5. Komisja ds. wykonywania zawodu:
A) Zespół praktyk prywatnych
B) Zespół ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu
6. Komisja stomatologiczna
7. Komisja emerytów i rencistów
8. Komisja rekreacji i sportu
9. Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej
10. Komisja Bioetyczna


§2
W wyniku wyborów funkcje przewodniczących komisji powierza się niżej wymienionym osobom:
1. Dr Janina Kalenik - Przewodnicząca Komisji kształcenia medycznego
2. Dr Andrzej Madejczyk - Przewodniczący Komisji socjalno-bytowej
3. Dr Jerzy Mazur - Przewodniczący Komisji etyki
4. Dr Jacek Niezabitowski - Przewodniczący Komisji ds. konkursów
5. Dr Anna Zmysłowska - Przewodnicząca Komisji ds. wykonywania zawodu
6. Dr Franciszka Barwińska - Przewodnicząca Komisji stomatologicznej
7. Dr med. Izabella Iracka-Zatońska - Przewodnicząca Komisji emerytów i rencistów
8. Dr Edward Woliński - Przewodniczący Komisji rekreacji i sportu
9. Dr Krystyna Chudziak - Przewodnicząca Komisji ds. podstawowej opieki zdrowotnej
10. Prof. dr hab. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal - Przewodnicząca komisji bioetycznej

§3
Przewodniczący Komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej przedstawią kandydatów na członków komisji do zatwierdzenia oraz projekty regulaminów komisji opracowane w oparciu o uchwałę Nr 21/94/II Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 18 maja 1994 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4
Uchyla się uchwałę Nr 4/97/III ORL w Lublinie z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji problemowych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/podpisy/