UCHWAŁA Nr  70/2015/7/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 października 2015 r.
 

 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w LublinieNa podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t. Dz. U. z 2015r. nr 651 ze zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie postanowiła co następuje:

§ 1

W Regulaminie Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 23/2014/7/R z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zmienia się:

Przepis § 2 ust. 6 lit.b) poprzez nadanie mu nowego brzmienia j.n.:
"dofinansowania udziału w konferencjach oraz zjazdach regionalnych i krajowych organizowanych przez towarzystwa naukowe  w formie zwrotu poniesionych kosztów do kwoty 300 zł brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku".

§ 2

Jednolity tekst regulaminu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3


Pozostałe postanowienia uchwały Nr 23/2014/7/R z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie pozostają bez zmian.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś

 

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek

 

 

 

 

 


                                                                                                      Załącznik do uchwały Nr 70/2015/7/R
                                                                                                                  
ORL w Lublinie z dnia 9 października 2015r. 
                                                                                                                   

Regulamin
Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

§ 1 

 1. Komisja Kształcenia Medycznego zwana dalej „Komisją” wybierana jest na okres kadencji.

 2. Kadencja Komisji trwa do ukonstytuowania się Komisji nowej kadencji.

  Członków Komisji powołuje Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego Komisji.

 3. Członkiem Komisji może być lekarz, lekarz dentysta członek Lubelskiej Izby Lekarskiej, który potwierdzi chęć pracy w Komisji.

 

§ 2  

Zadania Komisji Kształcenia Medycznego 

 

 1. Współpraca z Naczelną Radą Lekarską i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w zakresie kształtowania i opiniowania zasad kształcenia lekarzy.

 2. Sporządzanie i uaktualnianie wykazów lekarzy specjalistów z co najmniej 7 – letnim stażem od uzyskania specjalizacji o wysokim autorytecie zawodowym i moralnym, do udziału w komisjach egzaminacyjnych do specjalizacji oraz do egzaminów testowych i rozmów kwalifikacyjnych jako przedstawicieli Lubelskiej Izby Lekarskiej.

  Zgłaszanie wniosków i przygotowanie projektów uchwał w sprawie desygnowania przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych.

 3. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty dotyczących:

  - prowadzenia czynności administracyjnych związanych ze stażem podyplomowym lekarzy,

  - organizacji wykładów dla lekarzy stażystów z zakresu bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego.

 4. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – rejestracja punktów edukacyjnych.

 5. Rejestracja podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

 6. Opiniowanie i kwalifikacje wniosków w sprawie:

  a) dofinansowywania kształcenia lekarzy w formie przyznawania pożyczek zwrotnych dla lekarzy:

  - specjalizujących się

  - uczestniczących w zjazdach naukowych

  - biorących udział w szkoleniach związanych z nauką nowych procedur diagnostycznych i leczniczych oraz innych dotyczących wykonywania zawodu lekarza,

  b) dofinansowania udziału w konferencjach oraz zjazdach regionalnych i krajowych organizowanych przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu poniesionych kosztów do kwoty 300 zł. brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku.

 7. Określenie warunków przywracania prawa wykonywania zawodu po jego utracie na skutek ponad 5 – letniej przerwy w pracy zawodowej oraz kierowanie lekarzy na staże adaptacyjne we współpracy z Komisją ds. Prawa Wykonywania Zawodu.

 8. Organizowanie kursów i szkoleń z różnych dziedzin medycyny dla lekarzy w szczególności z zakresu etyki lekarskiej, elementów prawa medycznego i językowych.

 9. Kontynuowanie świadczenia pomocy lekarzom polskiego pochodzenia zwłaszcza ze wschodu poprzez wnioskowanie o udzielanie im zapomóg bezzwrotnych oraz pożyczek szkoleniowych.

 

§ 3 

Zasady i sposób działania Komisji 

 

 1. Obowiązkiem członka Komisji jest uczestniczenie w jej pracach, a w szczególności obecność na jej posiedzeniach. Nieobecność na posiedzeniu wymaga usprawiedliwienia.

 2. W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Komisji, decyzję w sprawie członkostwa osoby nieobecnej podejmuje Przewodnicząca Komisji.

 3. Na miejsce członka, który utracił członkostwo w Komisji, Okręgowa Rada Lekarska może na wniosek Przewodniczącego powołać nowego członka Komisji.

 4. Członek Komisji ma prawo do udziału w pracach Komisji z głosem stanowiącym.

 5. Zebrania Komisji odbywają się w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.

 6. Komisja może powołać zespół do spraw opracowania problemu.

 7. Posiedzenia Komisji będą odbywały się w trybie roboczym (konieczna obecność min.3 osób) celem rozpatrywania spraw bieżących.

 8. Jeden raz w miesiącu będą odbywały się zebrania Komisji z udziałem członków ze wszystkich delegatur.

 9. W uzasadnionych przypadkach członkowie Komisji mogą kontaktować się między sobą za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów.

 10. Komisja podejmuje decyzje większością głosów.

 11. W sprawach bieżących decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji.

 12. Do występowania w imieniu Komisji upoważniony jest Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego zastępca.

 13. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcję pełni wyznaczony przez niego zastępca.

 14. Przewodniczący Komisji składa Okręgowej Radzie Lekarskiej sprawozdanie roczne z działalności Komisji oraz sprawozdanie za okres całej kadencji.

 15. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej.

 16. Komisja współpracuje z innymi komisjami problemowymi.