UCHWAŁA Nr 71/2015/7/R
  Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 4 listopada 2015 r.
 

w sprawie umorzenia należności powstałych z tytułu niezapłaconych
składek członkowskich na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Na podstawie art. 25 pkt 7 w związku z art. 114 ust. 2 pkt 1 ust 3, art. 118 ust 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 poz. 651 j. t. z późn. zm.) oraz § 9 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarskiego, uchwala się, co następuje:

 

§1

  1. Umorzenie należności z tytułu niezapłaconych składek członkowskich może nastąpić na pisemny wniosek oraz w przypadku śmierci zobowiązanego.

  2. Umorzenia można dokonać w całości lub w części należności z tytułu niezapłaconych składek.

  3. Okoliczności uzasadniające wniosek o umorzenie należności z tytułu niezapłaconych składek członkowskich muszą mieć charakter wyjątkowy i powinny być potwierdzone dokumentami.

     

§ 2

Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do podejmowania uchwał w zakresie umorzenia należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek członkowskich.

 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek