UCHWAŁA Nr 72/2015/7/R
  Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 4 listopada 2015 r.
 

 w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby LekarskiejNa podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 poz. 651 j. t. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska powołuje Zespół Organizacyjny XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w składzie:

Przewodniczący:
-Grzegorz Pietras

Członkowie:
- Anna Zmysłowska
- Maria Dura 
- Barbara Hasiec


§2
  1. Zadania Zespołu dotyczące organizacji Zjazdu:
    - Przygotowanie zakresu (wykazu) materiałów na Zjazd.
    - Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przygotowań do Zjazdu.
    - Gospodarowanie funduszem przeznaczonym na organizację Zjazdu.
  2. Opracowanie programu Zjazdu.

 

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Janusz Spustek