UCHWAŁA Nr 4/2016
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 19 marca 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Okręgowej Rady Lekarskiej
 Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2015
i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 
 

Na podstawie art.24 pkt 4 w związku z art. 29 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (j.t. Dz. U. z 2015r. nr 651 ze zm.) XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej postanawia:

§1

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się:

a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę  16.119.218,50
b) rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 1.872.797,76

2. przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 1.772.797,76 na fundusz własny oraz 100.000,00 na Fundusz Pomocowy.
 

§ 2
 
XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 
 
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zjazdu

Leszek Buk

 

Zastępca Przewodniczącego

Ewa Dudko

 

Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Barszczewski

 

Sekretarz Zjazdu

Franciszka Barwińska-Altmajer

 

 

 

 

Załącznik - sprawozdanie finansowe (pdf)