UCHWAŁA Nr 8/2016
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 19 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2016Na podstawie art. 24 pkt 2) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (j.t. Dz. U. z 2015r. nr 651 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy (Biuletyn nr 3/2003 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§1

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwala budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2016, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę 6.236.000,00 zł koszty na kwotę 5.998.990,00, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską do ewentualnego przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków finansowych.

 


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Zjazdu

Leszek Buk

 

Zastępca Przewodniczącego

Ewa Dudko

 

Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Barszczewski

 

Sekretarz Zjazdu

Franciszka Barwińska-Altmajer

 

 

 

 

Załącznik - budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na 2016 rok (pdf)