UCHWAŁA Nr  6/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

 


w sprawie powołania rzecznika praw lekarza na  VIII kadencję 

 Na podstawie art. 25 pkt. 4 w związku z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 168), uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie na okres VIII kadencji powołuje rzecznika praw lekarza
kol. Marka Urbana.


§ 2

Zadaniem rzecznika praw lekarza jest działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu.

§ 3

Obsługę administracyjną rzecznika zapewnia biuro LIL.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk