UCHWAŁA Nr 7/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
na VIII kadencję

 

Na podstawie art. 25 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) w związku z uchwałą Nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu, uchwala się, co następuje:


§ 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie powołuje na okres VIII kadencji kol. Marię Durę na pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.   


§ 2
 

Zadania pełnomocnika określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
 Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk

 

 

           Załącznik do uchwały nr 7/2018/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 maja 2018 r.

 

 

Zadania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów oraz Okręgowej Rady Lekarskiej w ramach systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.

 

§ 1

 1. Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

  1/ zbieranie informacji o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych przez członków samorządu lekarskiego;

  2/ nawiązywanie kontaktu z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych lub podejrzanymi o uzależnienie w celu zdiagnozowania problemu;

  3/ w przypadku stwierdzenia uzależnienia organizacja pomocy w znalezieniu właściwej placówki terapii uzależnień oraz monitorowanie przebiegu leczenia po uzyskaniu pisemnej zgody leczącej się osoby;

  4/ w razie powzięcia podejrzenia wystąpienia niezdolności do wykonywania zawodu wnioskowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej o powołanie komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

 2. Pełnomocnik może powołać w razie potrzeby konsultantów.

 3. Okręgowa Rada Lekarska zapewnia pełnomocnikowi obsługę biurową.

 4. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania niezależnie od działań ewentualnie powołanej, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i poz. 697.), komisji.

  § 2

  1. Okręgowa Rada Lekarska:

  1/ ustala ośrodki leczenia odwykowego (ambulatoryjne, stacjonarne) współpracujące z systemem pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.

  2/ organizuje ewentualne wsparcie finansowe dla rodziny członka samorządu, który podjął leczenie.

  2. Okręgowa Rada Lekarska, w celach profilaktycznych, opracowuje system współpracy z dyrektorami (kierownikami) zakładów opieki zdrowotnej w celu wczesnego wykrywania uzależnień od środków psychoaktywnych u członków samorządu lekarskiego.