UCHWAŁA Nr 46/2018/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 7 listopada 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Komisji Socjalno-Bytowej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.o izbach lekarskich (j.t. Dz. U. z 2018r. poz.168 ze zm.) uchwala się, co następuje: 


§1

Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza regulamin działania Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
 
Regulamin Komisji Socjalno-Bytowej wprowadzony uchwałą nr  133/2018/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskie w Lublinie traci moc obowiązującą z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 
 
 
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk

 

Załącznik - Regulamin Komisji Socjalno-Bytowej(pdf)