UCHWAŁA Nr 11/2019
XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 30 marca 2019 r.

 w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2019

 


Na podstawie art. 24 pkt 2) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy uchwala się, co następuje:

 

§1

 XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwala budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2019, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę 7.328.000,00 koszty na kwotę 7.323.600,00 , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską do ewentualnego przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków finansowych.

 
§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik - Budżet na rok 2019(pdf)