UCHWAŁA Nr 109/2020/8/R
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
podjęta w trybie głosowania obiegowego w dniach 25-26 czerwca 2020r. 


w sprawie  upoważnia Prezydium ORL do podejmowania wszelkich czynności
formalno-prawnych
w zakresie związanym z remontem kuchni Klubu Lekarza
przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t. Dz. U. 2019 poz. 965) oraz art. 14h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, 567 i 568) uchwala się, co następuje: 

 

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie upoważnia Prezydium ORL do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych w zakresie związanym z zawarciem umowy na roboty budowlane na które uzyskano pozwolenie na budowę pn.: „przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia kuchni oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku LIL przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie”. Wartość zadania szacuje się na kwotę ok. 130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) netto plus podatek VAT i ORL wyraża zgodę na uruchomienie ww. środków.

 

§2 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2020r.