UCHWAŁA Nr 119/2020/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 grudnia 2020 r.w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2021 lekarzy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej nie prowadzących działalności gospodarczej 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.) w związku z uchwałą nr 118/2020/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o. c. na rok 2021 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów członków Lubelskiej Izby Lekarskiej praktyki zawodowej Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie postanowiła, co następuje:

§ 1

  1. Lubelska Izba Lekarska dokona sfinansowania, poprzez zwrot, części składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia OC na rok 2021 swoim członkom - w wysokości 90 % kwoty wynikającej ze stawek zawartych w wyżej powołanej uchwale, w której kwota zwrotu wynosi:

a) w I grupie ryzyka – należny zwrot w wysokości 72,00 zł
b) w II grupie ryzyka – należny zwrot w wysokości 171,00 zł
c) w III grupie ryzyka – należny zwrot w wysokości 360,00 zł.

2. Prawo do zwrotu części składki dobrowolnego ubezpieczenia OC posiadają lekarze, lekarze dentyści:

a) nie korzystający w 2021 roku ze zwrotu składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia
b) objęci ubezpieczeniem dobrowolnym OC niezależnie od wyboru podmiotu ubezpieczyciela
c) według zasad i do wysokości stawek zwrotu określonych niniejszą uchwałą.

  1. Lekarz, lekarz dentysta może skorzystać ze zwrotu, o którym mowa w ust. 1 – tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2021r. niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.

§ 2

Postanowienie w przedmiocie częściowego sfinansowania poniesionej na ubezpieczenie dobrowolne OC składki może być zrealizowane w stosunku do lekarza, lekarza dentysty według następujących zasad:

 

  1. wyłącznie na podstawie wniosku lekarza, lekarza dentysty złożonego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały

  2. w formie zwrotu kwoty w wysokości określonej w § 1 tylko po przedstawieniu (dołączeniu do wniosku) polisy ubezpieczenia dobrowolnego na rok 2021

  3. dotyczy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie zalegają w opłacaniu składki członkowskiej  na rzecz samorządu lekarskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik- wzór wniosku.