UCHWAŁA Nr 39/2003/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Kultury


Na podstawie Art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 458 z późniejszymi zmianami) oraz §34 pkt 3 uchwały Nr 17/90/I NRL z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: OZL, ORL i OKR - (biuletyn NRL Nr 4/90, Nr 1/7/91 uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komisję Kultury w składzie:
  1. Kol. Dariusz Hankiewicz - przewodniczący
  2. Kol. Włodzimierz Zmysłowski - członek
  3. Kol. Grzegorz Chołopiak - członek
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/podpisy/