UCHWAŁA Nr 140/2021/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 8 grudnia 2021 r.w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia
członkom LIL  w roku 2022

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2021.1342 t.j. z dnia 2021.07.22) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 t.j. z dnia 2021.11.22), Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, dostrzegając znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia uchwala , co następuje:

§ 1

  1. Lubelska Izba Lekarska dokona sfinansowania, poprzez zwrot części opłaconej kwoty za szczepienia wykonane w roku 2022 - w wysokości do 90% poniesionych kosztów szczepień (w zaokrągleniu do pełnych złotych), do łącznej maksymalnej kwoty 250 zł rocznie na jednego członka LIL.

  2. Prawo do zwrotu części opłaconej kwoty za szczepienia posiadają członkowie LIL w zakresie poniesionych kosztów szczepień za siebie, swoje małoletnie dzieci (do ukończenia 18 r.ż.) oraz współmałżonka.

  3. Zwrot części opłaconej kwoty, o której mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie szczepień zalecanych z Programu Szczepień Ochronnych obowiązujących na dany rok kalendarzowy.

§ 2

  1. Postanowienie w przedmiocie częściowego sfinansowania kwoty poniesionej na szczepienia może być zrealizowane w stosunku do członka LIL według następujących zasad:

  1. wyłącznie na podstawie wniosku członka LIL złożonego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r. i dotyczy kosztów poniesionych z tytułu szczepień od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,

  2. w formie zwrotu kwoty w wysokości określonej w § 1 tylko po przedstawieniu (dołączeniu do wniosku) dokumentu potwierdzającego poniesione koszty szczepienia. W przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów wnioskodawca, na wniosek Przewodniczącego zespołu do spraw szczepień obowiązany jest przedłożyć w oznaczonym terminie dokumenty w oryginale pod rygorem negatywnego rozpoznania złożonego wniosku,

  3. dotyczy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie zalegają w opłacaniu składki członkowskiej na rzecz samorządu lekarskiego.

  1. Wnioski, o których mowa w ust. 1 lit a) rozpatruje zespół powołany przez ORL w Lublinie w składzie:

    Ewa Choduń - Przewodnicząca Zespołu
    Iwona Czajka
    Jakub Kosikowski.


§ 3

Szczegółowe zasady dotyczące wypełniania, składania oraz rozpatrywania wniosku, w tym formie elektronicznej, określa regulamin zespołu ds. szczepień, zatwierdzony przez Prezydium ORL.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2022r.

 

 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk