UCHWAŁA Nr 143/2022/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 lutego 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 oraz sprawozdania kadencyjnego
z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U.2021 poz.1342.) i art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), uchwala się, co następuje: 

 

§1

 

Okręgowa Rady Lekarska w Lublinie przyjmuje sprawozdania Prezesa Leszka Buka  z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2021 oraz kadencyjne. Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały i zostaną przedstawione Okręgowemu Zjazdowi do zatwierdzenia.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik - Sprawozdanie z działalności ORL za 2021 r.

Załącznik - Sprawozdanie z działalności ORL kadencyjne