UCHWAŁA Nr 144/2022/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 lutego 2022 r.

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2021

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U.2021 poz.1342) i art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zatwierdza sprawozdania z działalności niżej wymienionych komisji problemowych za rok 2021r.:

 1. Komisja Socjalno-Bytowa

 2. Komisja Kultury

 1. Komisja ds. Konkursów

 1. Komisja Kształcenia Medycznego

 1. Komisja Etyki

 2. Komisja Wykonywania Zawodu

 3. Komisja Stomatologiczna

 4. Komisja Rekreacji  i Sportu

 5. Komisja Młodych Lekarzy

 6. Komisja ds. Lecznictwa Otwartego

 7. Komisja ds. Lekarzy Seniorów.

Sprawozdania Komisji stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
             Wiceprezes
                Okręgowej Rady Lekarskiej
             Grzegorz Pietras

Załączniki:

Sprawozdanie Komisji ds. Lekarzy Seniorów za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji Kształcenia Medycznego za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji Młodych Lekarzy za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Lecznictwa Otwartego za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji Etyki za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji Kultury za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji Rekreacji i Sportu za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji Socjalno-Bytowej za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej za 2021 r.
Sprawozdanie Komisji Wykonywania Zawodu za 2021 r.