UCHWAŁA Nr 49/2004/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie


Na podstawie Art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz 158 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komitet Organizacyjny ... Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie w składzie:
Przewodniczący:
Marian Wróblewski
Członkowie:
Janusz Spustek
Franciszka Barwińska
Andrzej Nowiński
Janina Kalenik
Lidia Kożuchowska-Wróblewska

§2
Do zadań Komitetu Organizacyjnego w szczególności należy:
1. Przygotowanie zakresu (wykazu) materiałów na Zjazd.
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przygotowań do Zjazdu.
3. Gospodarowanie funduszem przeznaczonym na organizację Zjazdu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/podpisy/