UCHWAŁA Nr 53/2004/4/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2003


Na podstawie Art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 158 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
1. zatwierdza sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2003 na które składa się:
a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.124.418,82 zł
b) rachunek zysków i strak wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 476.606,97 zł.

2. przeznacza wygospodarowaną nadwyżkę bilansową za rok 2003 na Fundusz Statutowy Lubelskiej Izby Lekarskiej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/podpisy/