UCHWAŁA Nr 4/2006
XXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 8 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2006


Na podstawie Art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158 zm. z 1990 r. Dz. U. Nr 20 poz. 120, z 1996 r. Dz. U. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Dz. U. Nr 28 poz. 152, z 1998 r. Dz. U. Nr 106 poz. 668 oraz z 2001 r. Dz. U. Nr 126 poz. 1383) oraz §8 ust. 2 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy, uchwala się co następuje:

§1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwala budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2006, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§2
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską do przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków finansowych.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu- lek. Jerzy Mazur
Sekretarz Zjazdu- lek. Maria Dura


załącznik

WyszczególnienieBudżet 2005 r.Wykon. 2005 r.% wyk planuBudżet 2006 r.
1. przychody3 189 500,00 zł3 374 355,78 zł105,80%3 367 000,00 zł
1.1. Składki członkowskie2 250 000,00 zł2 401 839,98 zł106,75%2 400 000,00 zł
1.2. Refundacja MZiOS180 000,00 zł234 645,00 zł130,36%230 000,00 zł
1.3. Odsetki od lokat66 000,00 zł75 336,91 zł114,15%70 000,00 zł
1.4. Przychód z reklam80 000,00 zł65 453,60 zł81,82%70 000,00 zł
1.5. Praktyki Prywatne150 000,00 zł136 500,00 zł91,00%140 000,00 zł
1.6. Przychody Komisji Bioetycznej83 500,00 zł77 600,00 zł92,93%77 000,00 zł
1.7. Inne przychody380 000,00 zł382 980,29 zł100,78%380 000,00 zł
2. Koszty wg rodzajów3 057 000,00 zł2 968 249,91 zł97,10%3 239 300,00 zł
3. Wynik z działalności statutowej132 500,00 zł406 105,87 zł306,49%127 700,00 zł
4. Inne wydatki60 000,00 zł60 131,32 zł100,22%66 000,00 zł
4.1. Zakup majątku trwałego30 000,00 zł39 049,11 zł130,16%40 000,00 zł
4.2. Zakup oprogramowania25 000,00 zł16 086,60 zł64,35%20 000,00 zł
4.3. Inwestycje5 000,00 zł4 995,61 zł99,91%6 000,00 zł
5. Rezerwa budżetowa72 500,00 zł345 974,55 zł477,21%61 700,00 zł