Uchwała Nr 2 / 2009

XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

z dnia 21 marca 2009 r.


  • w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Dz.U. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Dz.U. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Dz.U. Nr 28, poz.152, z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Dz.U. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Dz.U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Dz.U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:


§ 1


XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej przyjmuje porządek obrad, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zjazdu
Janusz Spustek

Sekretarz Zjazdu
Danuta Gieryng