Uchwała Nr 3 / 2009

XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

z dnia 21 marca 2009 r.


- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej.


 


Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Dz.U. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Dz.U. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Dz.U. Nr 28, poz.152, z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Dz.U. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Dz.U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Dz.U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:


§ 1

XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2008 - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Przewodniczący Zjazdu
Janusz Spustek

Sekretarz Zjazdu
Danuta Gieryng