UCHWAŁA Nr 96/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2009/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących Delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej VI kadencji


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz § 24 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5/2002 XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie z dnia 27.04.2002 r. w sprawie Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1
W § 1 uchwały Nr 29/2009/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących Delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej VI kadencji zmienia się postanowienie dotyczące Przewodniczącego Delegatury Zamość. W wyniku tej zmiany § 1 uchwały Nr 29/2009/6/R otrzymuje brzmienie: " Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza Przewodniczących Delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej:
- Delegatura Biała Podlaska - kol. Jan Hałabuda
- Delegatura Chełm - kol. Leszek Pawłowski
- Delegatura Zamość - kol. Dariusz Dębicki"

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały Nr 29/2009/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących Delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej VI kadencji pozostają bez zmian.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek