UCHWAŁA Nr 98/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) , oraz § 22 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5/2002 XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie z dnia 27.04.2002 r. w sprawie Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, uchwala się co następuje:
§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie powołuje następujące Komisje problemowe:
1. Komisja Kształcenia Medycznego
2. Komisja Socjalno - Bytowa
3. Komisja Etyki
4. Komisja ds. Konkursów
5. Komisja ds. Wykonywania Zawodu
6. Komisja Stomatologiczna
7. Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
8. Komisja Rekreacji i Sportu
9. Komisja ds. Kultury
10. Komisja ds. Młodych Lekarzy
11. Komisja ds. Lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących

§ 2
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie powołuje przewodniczących Komisji j.n.:
1. Przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego - kol. Monika Bojarska-Łoś
2. Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej - kol. Marek Kos
3. Przewodniczący Komisji Etyki - kol. Ewa Tuszkiewicz-Misztal
4. Przewodniczący Komisji ds. Konkursów - kol. Barbara Hasiec
5. Przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu - kol. Maria Dura
6. Przewodniczący Komisji Stomatologicznej - kol. Remigiusz Caban
7. Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów - kol. Andrzej Nowiński
8. Przewodniczący Komisji Rekreacji i Sportu - kol. Edward Woliński
9. Przewodniczący Komisji ds. Kultury - kol. Dariusz Hankiewicz
10.Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy - kol. Krzysztof Lewkowicz
11 Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących -
kol. Agnieszka Winiarska

§ 3
Zobowiązuje się Przewodniczących Komisji, o których mowa w § 2 - do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej kandydatów na członków tych Komisji, a w dalszej kolejności, po zatwierdzeniu składu osobowego Komisji - do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej projektów regulaminów działalności Komisji.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek