UCHWAŁA Nr 100/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie


Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się co następuje:
§ 1
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do podejmowania uchwał i działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie pomiędzy jej posiedzeniami w sprawach określonych:
1. Ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219. poz. 1708) t.j.:
1) w art. 5 - w sprawach należących do kompetencji Rady z wyłączeniem zadań
określonych w pkt. 4 i 6 tego przepisu j.n.:
a) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w
wykonywaniu zawodu
b) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu
lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu
2) w art. 25 z wyłączeniem zadań określonych w pkt. 6 i 9 tego przepisu j.n.:
a) składanie okręgowemu zjazdowi lekarzy rocznego i kadencyjnego sprawozdania z
działalności i wykonania budżetu
b) ustalanie liczby członków prezydium

2. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 136 poz. 857 z późniejszymi zmianami) we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady w tym także w sprawach lekarzy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w pkt. 1. ppkt. 1).

§ 2
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów - członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, w tym także do wyboru ubezpieczyciela oraz zawarcia właściwej umowy.

§ 3
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do podejmowania uchwał o wydatkowaniu każdorazowo kwot do wysokości 30.000.- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 4
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie lub Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej składa na kolejnym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, bezpośrednio poprzedzającym Okręgowy Zjazd Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej, sprawozdanie (informację) z realizacji przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie - upoważnienia do podejmowania uchwał z działań określonych w § 1 - 3 za ostatni rok działalności.

§ 5
Tracą moc uchwały:
1. Nr 573/2005/4/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do wykonywania czynności określonych uchwałą Nr 104/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, nie uprawnionych na podstawie przepisów odrębnych oraz zasad prowadzenia rejestrów.
2. Nr 1/2005/5/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek