UCHWAŁA Nr 142/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w VI Kadencji celem zorganizowania systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu


Na podstawie art. 25 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz wykonując uchwałę Nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu, uchwala się co następuje:


§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie powołuje w VI kadencji pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu w osobie kol. Marii Dury.


§ 2

Zadania pełnomocnika Okręgowej Rady Lekarskiej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr 489/2007/5/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w celu zorganizowania systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.


§ 4
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek


 
 


Załącznik do uchwały nr 142/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.Zadania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów oraz okręgowej rady lekarskiej w ramach systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.


§ 1

 1. Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

  1/ zbieranie informacji o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych przez członków samorządu lekarskiego;

  2/ nawiązywanie kontaktu z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych lub podejrzanymi o uzależnienie w celu zdiagnozowania problemu;

  3/ w przypadku stwierdzenia uzależnienia organizacja pomocy w znalezieniu właściwej placówki terapii uzależnień oraz monitorowanie przebiegu leczenia po uzyskaniu pisemnej zgody leczącej się osoby;

  4/ w razie powzięcia podejrzenia wystąpienia niezdolności do wykonywania zawodu wnioskowanie do okręgowej rady lekarskiej o powołanie komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

 2. Pełnomocnik może powołać w razie potrzeby konsultantów.

 3. Okręgowa rada lekarska zapewnia pełnomocnikowi obsługę biurową.

 4. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania niezależnie od działań ewentualnie powołanej, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jednolity tekst Dz.U. z 2008 r.Nr 136 poz. 857 z późn. zmianami), komisji.

  § 2

  1. Okręgowa rada lekarska:

  1/ ustala ośrodki leczenia odwykowego (ambulatoryjne, stacjonarne) współpracujące z systemem pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.

  2/ organizuje ewentualne wsparcie finansowe dla rodziny członka samorządu, który podjął leczenie.

  2. Okręgowa rada lekarska, w celach profilaktycznych, opracowuje system współpracy z dyrektorami (kierownikami) zakładów opieki zdrowotnej w celu wczesnego wykrywania uzależnień od środków psychoaktywnych u członków samorządu lekarskiego.