UCHWAŁA Nr 144/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie powołania rzecznika praw lekarza


Na podstawie art. 25 pkt. 4 w związku z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), uchwala się co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie na okres VI kadencji powołuje rzecznika praw lekarza w osobie kol. Jacka Niezabitowskiego.

§ 2
Zadaniem rzecznika praw lekarza jest działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym
występowanie w obronie godności zawodu.

§ 3
Obsługę administracyjną rzecznika zapewnia biuro LIL.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek