UCHWAŁA Nr 157/2010/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia zryczałtowanego zwrotu kosztów poniesionych przez lekarzy dokonujących wizytacji praktyk prywatnych


Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1708), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie ustala zryczałtowany zwrot kosztów poniesionych przez lekarzy dokonujących wizytacji indywidualnych/ specjalistycznych/ grupowych praktyk lekarskich w wysokości  100 zł ( słownie złotych : sto) za wizytacje jednej praktyki lekarskiej. Zryczałtowany zwrot kosztów obejmuje wszystkie koszty poniesione przez wizytującego lekarza, a w szczególności zwrot utraconych zarobków, przejazdy środkami publicznej komunikacji, dojazdy własnym samochodem do 20 km itp.

 


 

2. W przypadku konieczności dojazdu własnym samochodem na odległość ponad 20 km lekarz wizytujący otrzymuje oprócz zryczałtowanego zwrotu kosztów ustalonych w § 1 uchwały zwrot kosztów przejazdu powyżej 20 km na zasadach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. Nr 27, poz. 271 ze zm.)


§ 2

Traci moc uchwała Nr 6/98/III Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19.08.1998r. w sprawie ustalenia zryczałtowanego zwrotu kosztów poniesionych przez lekarzy dokonujących wizytacji praktyk prywatnych


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek