2020-06-30 23:59:59

Hotel czeka na medyka

#MieszkanieDlaLekarza 

Od dziś, w ramach akcji LIL istnieje także możliwość korzystania z bazy hotelu Dom na Podwalu w Lublinie. Każdy lekarz LIL może się tu zgłaszać bezpośrednio, przez całą dobę. Pobyt w hotelu zostanie opłacony przez lubelski samorząd lekarski.

Więcej...

2020-06-30 23:59:58

Pismo ORL w Lublinie do wojewody lubelskiego

LIL

w sprawie zaopatrzenia we właściwe środki ochrony indywidualnej. 

Zobacz również: Lekarzu i lekarzu dentysto zapewnienie odzieży ochronnej to jest obowiązek pracodawcy

Więcej...

2020-06-30 23:59:57

Lekarzu i lekarzu dentysto zapewnienie odzieży ochronnej to jest obowiązek pracodawcy.

Nie narażaj swojego zdrowia i życia.

COVID-19

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  – to pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników (lekarzy i personelu medycznego) poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przejawem tej powinności jest  zgodnie z art. 2376 § 1 k.p.-  obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Obecnie pouczenie o i przeszkolenie o możliwości zniwelowania zachorowania na COVID -19. 


rpr Leszek Kubicz

Więcej...

2020-06-01 23:59:55

Czasowe zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

Lubelska Izba Lekarska przypomina, że lekarze oraz lekarze dentyści którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,( link : https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/rozdzial-2-zrodla-przychodow/1478/#ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/art-10/ ), z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, mogą być zwolnieni na czas określony z opłacania obowiązkowych składek członkowskich.

Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje wyłącznie na okres nieosiągania jakichkolwiek przychodów poza rentą lub emeryturą. Zwolnienie powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz złoży wniosek i oświadczenie.

Wniosek - zwolnienie z opłacania składek na czas określony (pdf)

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów (pdf)

Wniosek i oświadczenie można składać drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail : skladki@oil.lublin.pl

Dokumentacja może być zeskanowana lub sfotografowana aparatem w jakości umożliwiającej odczytanie dokumentów.

2020-05-01 21:00:00

Są mieszkania dla lekarzy! Szukamy kolejnych!

Akcja LIL: #MieszkanieDlaLekarza

Lubelska Izba Lekarska szuka mieszkań do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by po dyżurach nie wracać do rodziny i nie narażać swoich bliskich. 

Więcej...

2020-04-09 07:00:00

Stanowisko podjęte przez PNRL

NRL, stomatologia, NFZ

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Więcej...

2020-04-08 12:00:00

Mieszkanie dla medyka – media są z nami

LIL, #MieszkanieDlaLekarza

 Tworzymy bazę takich mieszkań – chcemy aby były do dyspozycji na terenie naszego województwa – informuje prezes LIL Leszek Buk.‑ Już posiadamy kilkadziesiąt takich lokali, które mogą zostać wynajęte (na indywidualnie określonych warunkach). Część jest udostępniana nieodpłatnie. Lekarze z LIL mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony samorządu.

Więcej...

2020-04-06 19:00:00

Polecenia dla szpitali: mierzenie temperatury pracownikom oraz triaż na SOR i izbach przyjęć

wojewoda lubelski

Od 6 kwietnia br. szpitale mają obowiązek badnia temperatury ciała pracowników szpitala, w momencie wejścia na teren szpitalaSOR-y i izby przyjęć mają obowiązkowo prowadzić triaż pod kątem Covid-19.

Więcej...

2020-04-04 19:00:00

Testy na koronawirusa dla pacjentów i personelu medycznego każdego szpitala w Polsce

NFZ

Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Taką możliwość wprowadza podpisana dziś nowelizacja  zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego rozliczania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej...

2020-04-03 10:10:00

Komunikat dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa

MZ

W razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza.

Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie